­

Veel gestelde vragen

Hieronder treft u veel gestelde vragen (en antwoorden) aan. Staat uw vraag (en antwoord) er niet tussen, dan horen wij dat graag van u om u verder te helpen.

Ja, indien u aan de voorwaarden voldoet bent u BTW ondernemer en de teruggaaf valt binnen het systeem van de wet. U kunt het hier laten regelen.

Ja. Wij beoordelen de gegevens en het formulier dat u instuurt voordat wij de teruggaaf verzorgen. Indien de gegevens juist zijn ingevuld kunnen wij de beoordeling goed doen. Krijgt u dan alsnog geen BTW terug, dan storten wij uw betaling direct terug. Zo hoort dat. Tot nu toe is het echter nog niet voorgekomen dat geen BTW teruggave werd verleend.

Indien u de gegevens niet juist invult, dan ligt het niet aan ons indien de BTW niet teruggegeven wordt. Dan kunnen we kijken of er een oplossing gevonden kan worden om de BTW aangifte te corrigeren.

De Belastingdienst merkt u aan als BTW-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden dat u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3x80A). Tot aan de datum van het zogenoemde Fuchs-arrest (20 juni 2013, zaak C-219/12) van het Europese Hof van Justitie ging de Belastingdienst er vanuit dat u geen BTW-ondernemer was.

Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (=terugdraai) meter.

In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (=terugdraai) meter.

U kunt niet kiezen om al dan niet als ondernemer te worden aangemerkt. U bent ondernemer als u aan de voorwaarden voldoet dat u regelmatig en tegen vergoeding door middel van uw zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf (in BTW-termen: u verricht hiermee belaste prestaties).

De Kleine-ondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig BTW hoeven te voldoen. Als u ondernemer bent voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert dan moet u BTW berekenen over het bedrag dat u hiervoor aan uw energiebedrijf in rekening brengt. Ook moet u dan in de meeste gevallen BTW voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelen opwekt en rechtstreeks verbruikt. Zolang het per saldo te betalen BTW-bedrag per jaar € 1.345 of minder is hoeft u dit bedrag echter niet aan de Belastingdienst te voldoen.

Als u bijvoorbeeld in totaal in een kalenderjaar 2.000 kWh op het net invoert en hiervoor een vergoeding krijgt van € 0,07 per kWh dan bedraagt het verschuldigde BTW-bedrag hierover: 2.000 x 0,07 x 21% = € 29,40. Als u daarnaast 1.000 kWh zelf verbruikt bent u hierover 1.000 x 0,19(1) x 21% = € 39,90 verschuldigd (totaal dus € 69,30). Op grond van de Kleine-ondernemersregeling hoeft u dit BTW-bedrag niet op aangifte te voldoen (omdat het bedrag niet uitkomt boven € 1.345). Als de voorbelasting hoger is dan de verschuldigde BTW (in dit geval € 69,30) heeft u nog wel recht op teruggaaf van het saldo-bedrag.

(1) Het bedrag van € 0,19 is een geschat bedrag. U hanteert het bedrag dat u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de door u ingekochte stroom per kWh, inclusief de energiebelasting maar exclusief de BTW.

U moet dit verzoek uiterlijk indienen binnen vijf jaar na het jaar van aanschaf. U kunt dat hier laten regelen.

U moet zich melden als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen.

Alleen voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer zolang het saldo BTW-bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is. Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling hoeft u pas daadwerkelijk BTW te gaan betalen als het saldo BTW-bedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345. Particuliere eigenaren van zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken. In dat geval neemt de Belastingdienst aan dat u heeft verzocht om niet te hoeven voldoen aan de administratieve verplichtingen als ondernemer (zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van de BTW-wet). U mag dan echter ook geen BTW in rekening brengen. Als u hiervan geen gebruik wilt maken kunt u zich alsnog aanmelden als ondernemer. Als u zich al wél heeft aangemeld en om BTW-teruggaaf heeft verzocht zal de Belastingdienst beoordelen of uw aanmelding en verzoek om teruggaaf tijdig is geweest.

Ja, ook als u zich nog niet heeft gemeld, kunt u zich alsnog melden en de BTW terugvragen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht, als u beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als u voor de BTW ondernemer bent. U kunt dit tot 5 jaar na 2013 doen maar laat u niet verrassen door wijzigingen in wetgeving, vraag het dus snel terug. U kunt dat hier laten regelen.

Nee, u heeft geen recht meer op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht vóór 1 april 2013 als u zich niet tijdig heeft gemeld als ondernemer bij de Belastingdienst. U heeft zich tijdig gemeld als u zich als ondernemer heeft gemeld binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin het recht op aftrek is ontstaan (=datum van de factuur). Voor facturen vóór 1 april waarbij u zich niet tijdig heeft gemeld als ondernemer krijgt u geen BTW-aftrek, omdat door de Belastingdienst aan nieuwe rechtspraak geen terugwerkende kracht wordt verleend.

U heeft recht op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht, als u beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als u zich vóór 1 augustus 2013 als ondernemer heeft gemeld. U moet dan bij de aangifte over het tweede kalenderkwartaal de BTW terugvragen.

Dat hangt af van de situatie. Er zijn 2 situaties:

Situatie A: De zonnepanelen zijn over het bestaande dak aangelegd (meest voorkomende situatie).
U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (bijvoorbeeld dakpanzonnepanelen vallen hier dus niet onder). U kunt dan het hele BTW-bedrag dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. U krijgt echter niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW-bedrag.

Situatie B: De zonnepanelen zijn geïntegreerd in het dak (bijvoorbeeld dakpanzonnepanelen).
U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment komt dat alleen bij uitzondering voor. U mag in dat geval slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht. U heeft in dit geval geen recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik voor uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning. Daar staat tegenover dat u ook geen BTW hoeft te voldoen over de door uzelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (dakbedekking) en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de BTW aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor belaste prestaties. De BTW die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Als u ondernemer bent moet u BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft bent u ook BTW verschuldigd over de stroom die u direct zélf verbruikt. U moet deze BTW berekenen over de zogenoemde marktprijs. De marktprijs is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief BTW) die u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de stroom die het energiebedrijf aan u levert.

Als u geïntegreerde zonnepanelen heeft moet u alleen BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert.

Situatie A: niet-geïntegreerde zonnepanelen (meest voorkomende situatie)
Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Om de verschuldigde BTW te kunnen vaststellen zou u precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Ook zou u dan BTW in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit meestal niet vast te stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen in Europees verband met betrekking tot een eventuele wijziging van de btw-richtlijn worden forfaitaire bedragen gehanteerd. Deze zijn afgestemd met de Belastingdienst en zijn akkoord bevonden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen.

De Kleine-ondernemersregeling zorgt ervoor dat u per saldo geen BTW hoeft te betalen (als zonnepaneeleigenaar blijft u namelijk beneden de grens van € 1.345). Wij kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om ontheffing van uw administratieve verplichtingen. Dit betekent dat u niet langer aangifte hoeft te doen. In dat geval heeft u geen recht meer op aftrek van BTW en mag u ook geen BTW in rekening brengen. Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggaaf van BTW die is verleend over een periode die ligt vóór de ingangsdatum van de ontheffing. Kortom, we verzorgen de teruggaaf en zorgen ervoor dat u daarna geen aangiften meer hoeft te doen.

U bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen.

In deze situatie zijn de eigenaren ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, maar alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld kan zich als ondernemer voor de BTW aanmelden.

Dat is ook niet goed van te voren te bepalen. Volgens diverse installateurs ligt het landelijk gemiddelde echter op 70% teruglevering van energie. Indien u niet weet hoeveel u terug levert, dan kunt u 70% aanhouden.

Nee, dat hoeft niet. BTW raakt de inkomstenbelasting niet.

Nee, u kunt dan niet de BTW op de aanschaf terugvragen. De zonnepanelen dienen gekocht te zijn.

Nee, de BTW staat los van de Inkomstenbelasting.

Voor zover wij thans kunnen inschatten moet er teruggeleverd worden, hoeveel is niet bekend. Doorgaans wordt er in bepaalde perioden meer teruggeleverd en in andere periode minder. Denk aan zonnige dagen of vakantie dat u geen energie verbruikt. Als er maar geregeld teruggeleverd wordt, kan de BTW teruggevraagd worden.

Zoals hiervoor al geschreven moet u in principe ook btw afdragen over de opbrengst van de geleverde elektriciteit. In het jaar van aanschaf dient dat sowieso te gebeuren. In het volgende jaar kunt u echter gebruik maken van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Volgens deze regeling hoeft u geen BTW te betalen indien de te betalen BTW op jaarbasis minder is dan € 1.345.

Een beroep op de KOR dient u tijdig en op de juiste wijze te doen. Bovendien kunt u zelfs om een ontheffing van administratieplicht verzoeken. Dat betekent dat u na het jaar van aanschaf bijvoorbeeld geen BTW aangiften meer hoef te doen. Kortom, het is belangrijk dat u goed de termijnen in de gaten houdt, en tijdig de juiste verzoeken indient zodat u wel een BTW teruggaaf kunt verwachten maar niet elke keer aangiften hoeft te doen en administratie hoeft bij te houden.

De Staatssecretaris geeft in zijn besluit aan dat u uiterlijk bij de btw-aangifte over het tijdvak waarin de omzetbelasting aan u in rekening is gebracht – dus wanneer u de factuur heeft ontvangen voor de zonnepanelen en de montage daarvan – duidelijk moet maken dat u de zonnepanelen tot uw btw-ondernemingsvermogen wilt rekenen.

Indien u zich niet op tijd bij de Belastingdienst aanmeldt, dan kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat u de BTW niet terug kunt vragen. Het is onze ervaring dat de soep niet zo heet gegeten wordt maar u kunt desondanks maar beter op tijd zijn.

Indien u als particulier op of na 20 juni 2013 zonnepanelen heeft laten monteren, dan bent u in principe verplicht om zich zo spoedig als mogelijk bij de Belastingdienst aan te melden als btw-ondernemer. Let op want de Kamer van Koophandel schrijft u niet in als ondernemer.

Indien u de inschrijving goed regelt kunt u de BTW over de aankoop en montage van de zonnepanelen terugkrijgen. Het BTW percentage bedraagt 21 procent op de aankoop en 6 procent op de montage van de zonnepanelen. Er dient vervolgens wel BTW over de opgewekte elektriciteit afgedragen te worden. Dat is echter slechts een fractie van de BTW op de aankoop en montagekosten.

NEE, de Belastingdienst verleent in beginsel geen teruggaaf omdat de aanschaf eerder was dan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. De Belastingdienst meent dat de uitspraak geen terugwerkende kracht heeft. Ofwel; op het moment van aanschaf was je geen BTW ondernemer en dus heb je geen recht op teruggaaf van BTW. Je kunt proberen om je alsnog te registreren. Wij nemen de aanvraag echter niet in behandeling.

JA, de teruggaaf geldt ook voor jou. De Belastingdienst stelt als voorwaarde dat je energie aan je energiemaatschappij terug levert. Dat doe je als jouw installatie op momenten meer energie opwekt dan je op dat moment verbruikt. Op een zonnige zomerdag zul je waarschijnlijk meer energie opwekken dan je op datzelfde moment verbruikt. Niet belangrijk is dat je diezelfde dag, bijvoorbeeld ’s avonds als de zon onder is gegaan, ook energie vraagt van je energiemaatschappij. Zelfs als je op jaarbasis meer energie vraagt dan dat je terug levert, kun je de BTW volledig terugvragen. Wel is het belangrijk dat je de (beperkte) teruglevering aan jouw energiemaatschappij kunt aantonen. Dit is het makkelijkst als je een ‘slimme’ meter hebt die de teruglevering registreert. Andere manieren zijn naar onze mening echter ook mogelijk.