Geeft de Belastingdienst echt de BTW terug?

Centrale BTW Teruggave

Ja, indien u aan de voorwaarden voldoet bent u BTW ondernemer en de teruggaaf valt binnen het systeem van de wet. U kunt het hier laten regelen.


Krijg ik mijn geld terug indien ik geen BTW teruggaaf krijg?

Centrale BTW Teruggave

Ja. Wij beoordelen de gegevens en het formulier dat u instuurt voordat wij de teruggaaf verzorgen. Indien de gegevens juist zijn ingevuld kunnen wij de beoordeling goed doen. Krijgt u dan alsnog geen BTW terug, dan storten wij uw betaling direct terug. Zo hoort dat. Tot nu toe is het echter nog niet voorgekomen dat geen BTW teruggave werd verleend.

Indien u de gegevens niet juist invult, dan ligt het niet aan ons indien de BTW niet teruggegeven wordt. Dan kunnen we kijken of er een oplossing gevonden kan worden om de BTW aangifte te corrigeren.


Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt?

Centrale BTW Teruggave

De Belastingdienst merkt u aan als BTW-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden dat u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3x80A). Tot aan de datum van het zogenoemde Fuchs-arrest (20 juni 2013, zaak C-219/12) van het Europese Hof van Justitie ging de Belastingdienst er vanuit dat u geen BTW-ondernemer was.


Wanneer is sprake van een vergoeding?

Centrale BTW Teruggave

Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (=terugdraai) meter.


Maakt het uit of ik een slimme meter heb?

Centrale BTW Teruggave

In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (=terugdraai) meter.


Kan ik er ook voor kiezen om geen ondernemer te worden?

Centrale BTW Teruggave

U kunt niet kiezen om al dan niet als ondernemer te worden aangemerkt. U bent ondernemer als u aan de voorwaarden voldoet dat u regelmatig en tegen vergoeding door middel van uw zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf (in BTW-termen: u verricht hiermee belaste prestaties).


Wat is de Kleine-ondernemersregeling?

Centrale BTW Teruggave

De Kleine-ondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig BTW hoeven te voldoen. Als u ondernemer bent voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert dan moet u BTW berekenen over het bedrag dat u hiervoor aan uw energiebedrijf in rekening brengt. Ook moet u dan in de meeste gevallen BTW voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelen opwekt en rechtstreeks verbruikt. Zolang het per saldo te betalen BTW-bedrag per jaar € 1.345 of minder is hoeft u dit bedrag echter niet aan de Belastingdienst te voldoen.

Als u bijvoorbeeld in totaal in een kalenderjaar 2.000 kWh op het net invoert en hiervoor een vergoeding krijgt van € 0,07 per kWh dan bedraagt het verschuldigde BTW-bedrag hierover: 2.000 x 0,07 x 21% = € 29,40. Als u daarnaast 1.000 kWh zelf verbruikt bent u hierover 1.000 x 0,19(1) x 21% = € 39,90 verschuldigd (totaal dus € 69,30). Op grond van de Kleine-ondernemersregeling hoeft u dit BTW-bedrag niet op aangifte te voldoen (omdat het bedrag niet uitkomt boven € 1.345). Als de voorbelasting hoger is dan de verschuldigde BTW (in dit geval € 69,30) heeft u nog wel recht op teruggaaf van het saldo-bedrag.

(1) Het bedrag van € 0,19 is een geschat bedrag. U hanteert het bedrag dat u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de door u ingekochte stroom per kWh, inclusief de energiebelasting maar exclusief de BTW.


Tot wanneer kan ik het verzoek doen?

Centrale BTW Teruggave

U moet dit verzoek uiterlijk indienen binnen vijf jaar na het jaar van aanschaf. U kunt dat hier laten regelen.


Moet ik mij altijd bij de Belastingdienst melden als ondernemer?

Centrale BTW Teruggave

U moet zich melden als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen.

Alleen voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer zolang het saldo BTW-bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is. Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling hoeft u pas daadwerkelijk BTW te gaan betalen als het saldo BTW-bedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345. Particuliere eigenaren van zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken. In dat geval neemt de Belastingdienst aan dat u heeft verzocht om niet te hoeven voldoen aan de administratieve verplichtingen als ondernemer (zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van de BTW-wet). U mag dan echter ook geen BTW in rekening brengen. Als u hiervan geen gebruik wilt maken kunt u zich alsnog aanmelden als ondernemer. Als u zich al wél heeft aangemeld en om BTW-teruggaaf heeft verzocht zal de Belastingdienst beoordelen of uw aanmelding en verzoek om teruggaaf tijdig is geweest.


Ik heb mijn zonnepanelen op of ná 20 juni 2013 laten aanbrengen maar mij nog niet aangemeld bij de Belastingdienst. Kan ik de BTW dan nog terugkrijgen op de aanschaf van de zonnepanelen?

Centrale BTW Teruggave

Ja, ook als u zich nog niet heeft gemeld, kunt u zich alsnog melden en de BTW terugvragen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht, als u beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als u voor de BTW ondernemer bent. U kunt dit tot 5 jaar na 2013 doen maar laat u niet verrassen door wijzigingen in wetgeving, vraag het dus snel terug. U kunt dat hier laten regelen.